Kaip išradingi lietuviai prasimano papildomų pinigų

Kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei, Privalumai | oldschoolauto.lt

Konstitucinis Teismas I Pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas grindžiamas šiais argumentais. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo toliau — ir Įstatymas 36 straipsnio 7 dalyje m. Remdamasi oficialiąja konstitucine doktrina, pareiškėja pažymi, kad pagal Konstituciją riboti žmogaus teises ir laisves galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo.

Nors viešasis interesas valstybės tarnybos santykiuose yra dominuojantis, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad socialiniu požiūriu tiek viešasis interesas, tiek asmens teisės yra konstitucinės vertybės. Valstybės tarnyba — tai profesinė veikla, kurią atlieka valstybės ar savivaldybės institucijos darbuotojas.

  • Prekiauti vanilės opcionais
  • Негодование.

Teisė lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą, įtvirtinta Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalyje, yra susijusi su Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta kiekvieno žmogaus teise laisvai pasirinkti darbą.

Įstatymu nustatant valstybės tarnautojų kito darbo ribojimus būtina vadovautis tuo, kad pagal Konstituciją tie ribojimai turi būti tokie, kad padėtų valstybės tarnyboje išvengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto, kad valstybės tarnyba, jos teikiamos galimybės nebūtų panaudojamos ne viešajam interesui garantuoti, bet asmeniniais interesais, kad nebūtų trukdoma valstybės tarnautojui atlikti tarnybos pareigas, kad nebūtų kenkiama valstybės tarnybos arba atitinkamos valstybės ar savivaldybės institucijos autoritetui, kad jos nebūtų diskredituojamos.

t dvejetainiai variantai teisė pasinaudoti pasirinkimo galimybe

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos m. II Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gauti suinteresuoto asmens Seimo atstovo Seimo nario Juozo Oleko rašytiniai paaiškinimai, kuriuose teigiama, kad ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja Konstitucijai.

Suinteresuoto asmens atstovo pozicija grindžiama šiais argumentais. Asmuo, atitinkantis Įstatymo 28 straipsnyje nustatytus bendruosius ir specialiuosius kariui taikomus reikalavimus, gali lygiomis sąlygomis su kitais asmenimis savanoriškai stoti į karo tarnybą, laisvai ją pasirinkdamas kaip užsiėmimo rūšį, ir taip pasinaudoti Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalyje, 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis teisėmis.

Toks asmuo savanoriškai įsipareigoja atlikti karo tarnybą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o tai reiškia — paklusti įstatymų leidėjo, pasinaudojusio savo diskrecija, nustatytam specifiniam tikrosios karo tarnybos organizavimo teisiniam reguliavimui, įskaitant tam tikrus šiai tarnybai taikomus apribojimus.

Valstybės apsaugos funkcijai, kuri apima konstitucinių vertybių, kaip prioritetinių, apsaugą, vykdyti yra reikalinga atskira institucinė sistema, kurios veikimo teisinės prielaidos privalo užtikrinti nepertraukiamą šios funkcijos vykdymą.

Vadinasi, nepertraukiamas turi būti ir karo tarnybos, kaip sistemos, funkcionavimas tam, kad visoje valstybėje būtų galima nuolat ir veiksmingai vykdyti valstybės apsaugos funkcijas garantuojant viešąjį interesą, kuris valstybės tarnybos santykiuose dominuoja. Valstybės tarnybos sistemos vientisumas nepaneigia galimybės tam tikrus valstybės tarnybos santykius reguliuoti diferencijuotai.

Konstitucijoje yra įtvirtinta kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei civilinių valstybės institucijų ir karinių bei sukarintų valstybės institucijų samprata.

Taigi įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į viešąjį interesą užtikrinti krašto ir konstitucinių vertybių valstybės nepriklausomybės, teritorijos vientisumo, konstitucinės santvarkos apsaugą, turi teisę nustatyti specifinius, tik kariams taikomus, asmeninių teisių ribojimus ar draudimus. Karo tarnybos specifika lemia tai, kad ši tarnyba ir su ja nesusijusi veikla — kitas darbas verslas yra nesuderinamos iš esmės.

Dėl profesinės karo tarnybos karių teisės dirbti kitą darbą ribojimo

Savo apsisprendimą ir pasiryžimą atlikti karo tarnybą asmuo patvirtina ne tik sudarydamas profesinės karo tarnybos sutartį, bet ir duodamas priesaiką, kuria įsipareigoja negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę, sąžiningai vykdyti Konstituciją, įstatymus ir savo vadų įsakymus.

Karys, kaip valstybės gynėjas, privalo nuolat būti pasirengęs vykdyti tarnybos užduotis, ne tik saugoti valstybės teritoriją, kontroliuoti ir ginti oro erdvę ir teritorinę jūrą bei saugoti karines teritorijas, bet ir įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis organizuoti, koordinuoti žmonių paieškos ir gelbėjimo, taršos incidentų likvidavimo darbus, teikti pagalbą kitoms valstybės institucijoms, taip pat nuolat palaikyti kovinę parengtį, rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose.

Toks tarnybos pobūdis suponuoja ypatingo tarnybos režimo taikymą ir karių teisės į laisvalaikį ribojimą.

Lietuvos kariuomenė turi naują vadą - kas ir kaip keisis?

Pasirašydamas profesinės karo tarnybos sutartį, karys įsipareigoja atlikti Konstitucijos  straipsnio 2 dalyje nustatytą karo tarnybą ir tarnauti tiek, kiek reikės, neribojant tarnybos dienos ir suminės savaitės trukmės. Kario tarnybos laikas nėra apribotas ir priklauso nuo vykdomų užduočių.

Kasdienės tarnybos laikas paprastai yra 40 valandų per savaitę, o per parą — 8 valandos, tačiau prireikus karys gali būti skiriamas į 12 ar 24 valandų dienos tarnybą, kovinį budėjimą iki 7 parų karys visą parą pasirengęs per nustatytą laiką pradėti vykdyti užduotisatlikti tarnybą kareivinių režimu apribojama kario teisė palikti kareivines ar panašias tarnybas. Kariai, atliekantys kasdienę tarnybą, papildomai vidutiniškai 35 dienas per metus dalyvauja pratybose, kurios trunka ilgiau nei vieną parą, taip pat kariai pagal kas mėnesį sudaromą grafiką skiriami į visą parą trunkančius budėjimus.

Siekiant tobulinti įgūdžius, kariai taip pat yra siunčiami į ilgalaikius mokymus, per kuriuos dažnai taikomas kareivinių režimas arba mokymai vyksta kitoje vietovėje, nei atliekama kario kasdienė tarnyba.

Karys, pasirašydamas profesinės karo tarnybos sutartį, taip pat įsipareigoja atlikti su konkrečia vietove nesusijusią tarnybą. Kario perkėlimą į kitą tarnybos vietovę lemia krašto apsaugos sistemos poreikiai Įstatymo 42, 53 straipsniai.

Karininkai paprastai ne rečiau kaip kas 3 metus rotacijos būdu yra perkeliami į kitas pareigas Įstatymo 57 straipsniskiti kariai taip pat gana dažnai dėl tarnybos interesų, kario karjeros organizavimo ir panašiais motyvais yra perkeliami į kitas pareigas ir kitą vietovę. Apie karių kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei dalyvauja tarptautinėse operacijose. Dėl šių aplinkybių dalis karių negalėtų tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų, kylančių iš darbo teisinių santykių.

Tai tik keletas veiklų, kurios tampa papildomu, o kai kuriems ir pagrindiniu pinigų šaltiniu. Achmedovo nuotr. Pirk pigiau, parduok brangiau Mitas ar realybė, kad lietuviai — išradingi žmonės, sklinda net ir už šalies ribų. Kartais tas išradingumas pakiša koją — siekdami finansinės gerovės, pamirštame ne tik mokėti mokesčius, tam tikras įmokas, bet ir dirbti taip, kad nenukentėtų nei gamta, nei valstybė, nei kiti žmonės.

Kita vertus, kario, dirbančio ir kitą binaro strategija 60 sekundžių, įsipareigojimai gali turėti įtakos jo mobilumui, drausmei, moralei, karys gali būti priverstas ieškoti kompromisinių sprendimų tarp tarnybos ir kito darbo, gali pradėti vengti perkėlimo, mokymų, dalyvavimo tarptautinėse operacijose, atlikti kitokią nei kasdienę tarnybą.

Leidus kariams dirbti kitą darbą, kariai, kurių didžiąją tarnybos dalį sudaro kasdienė tarnyba daugiausia tai yra štabuose tarnaujantys kariaiįgytų privilegiją, palyginti su kariais, kurių tarnybos grafiką lemia tarnybos interesai. Toks karių diferencijavimas neigiamai paveiktų jų tarpusavio pasitikėjimą ir drausmę. Be to, teisinė situacija, kai asmuo, vykdantis kario pareigas, būtų priklausomas nuo kitų asmenų, su kuriais sudarytų darbo sutartis, būtų ydinga ir nesuderinama su viešojo intereso karo tarnybos srityje dominavimu ir būtinumu užtikrinti specialiuosius ištikimybės valstybei santykius, kario nepriklausomumu vykdant pavestas užduotis, taip pat karine drausme ir paklusnumu.

Asmens teisės pasirinkti norimą ekonominę veiklą ribojimas profesinės karo tarnybos kariams nėra absoliutus. Nedraudžiama tokia ekonominė veikla, kuri yra susijusi su nuosavybės valdymu, verslo sukūrimu, individualia ar žemės ūkio veikla, bet nesuponuoja įsipareigojimo paklusti trečiųjų asmenų nustatytoms vidaus tvarkos taisyklėms. Profesinės karo tarnybos kariams suteikta teisė steigti arba dalyvauti steigiant akcines, uždarąsias akcines ar žemės ūkio bendroves, kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei bendrijas, ūkines bendrijas, individualias įmones, taikant Įstatyme nustatytus apribojimus dalyvauti jų skiriamų ar renkamų valdymo organų veikloje, įpareigojus turimą nuosavybę valdyti, naudoti ir ja disponuoti taip, kad neatsirastų viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto, nesusidarytų prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nebūtų diskredituojamas tarnybos autoritetas ir kad tai nekliudytų profesinės karo tarnybos kariui tinkamai atlikti savo pareigų.

Profesinės karo tarnybos kariams leidžiama užsiimti kūrybine ir pedagogine veikla įstatymu nustačius tokios teisės įgyvendinimo sąlygas ir tvarką.

Privalumai Kokias išmokas ir socialines garantijas turi šauktinis? Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai gauna pilną valstybės išlaikymą apgyvendinimas, maitinimas, apranga, socialinis ir gyvybės draudimai.

III Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gautos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Administracijos departamento direktorės, atliekančios ministerijos kanclerio funkcijas, Daivos Beliackienės, Valstybės tarnybos departamento direktoriaus Osvaldo Šarmavičiaus rašytinės nuomonės. Konstitucinio Teismo posėdyje pareiškėjos Seimo narių grupės atstovė Seimo narė R. Juknevičienė iš esmės pakartojo prašyme išdėstytus argumentus ir atsakė į Konstitucinio Teismo teisėjų klausimus.

Pareiškėjos atstovė taip pat apžvelgė praktikoje kylančias problemas, susijusias su profesinės karo tarnybos karių teisės dirbti kitą darbą ir užsiimti kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei veikla ribojimu.

Ji, be kita ko, paaiškino, kad teisinis kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei, kuriuo buvo įtvirtinta galimybė profesinės karo tarnybos kariams dirbti kitą darbą, panaikintas ginčijamu teisiniu reguliavimu, buvo nustatytas atsižvelgus ir į Konstitucinio Teismo m. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas draudimą muitinės pareigūnams dirbti kitą darbą neatsižvelgiant į jokias aplinkybes pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai, todėl, kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei pareiškėjos atstovės, sprendžiant, ar Įstatymo 36 straipsnio 7 dalyje m.

Konstitucinio Teismo posėdyje kalbėjo ir į klausimus atsakė specialistė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Teisės departamento direktorė Judita Nagienė. Konstitucinis Teismas konstatuoja: I 1. Pareiškėja Seimo narių grupė prašo ištirti, ar Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 36 straipsnio 7 dalis m. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba m.

Privalumai

Šis įstatymas neteko galios m. Šiame įstatyme pirmą kartą buvo įtvirtinta profesionaliosios karo tarnybos sąvoka. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 6 dalį profesionalioji karo tarnyba — savanoriškai ir pagal karo tarnybos sutartį Lietuvos Respublikos piliečių atliekama tarnyba.

Seimas m.

landfrend užsidirbkite pinigų internete kas yra eksponentinė tendencijos linija

Karys, turintis personalinę įmonę ar bendrovės akcijų, privalo šią nuosavybę valdyti, naudoti ir disponuoti ja tokiu būdu, kad dėl jos turėjimo ar ryšių su bendrove įmonekurioje karys turi nuosavybės, negalėtų atsirasti privačių ir tarnybos interesų konflikto. Įstatymo 36 straipsnio 8 dalis ne kartą buvo keičiama ir arba papildoma, tačiau draudimas profesinės karo tarnybos kariui dirbti kitą darbą, išskyrus darbą krašto apsaugos sistemos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, ir gauti bet kokį kitą atlyginimą, išskyrus atlyginimą už kūrybinę ir pedagoginę veiklą, liko nepakitęs.

Paminėtina, kad m.

vaizdo mokymo galimybė registruodamiesi jie duoda pinigų dvejetainiams opcionams

Toks teisinis reguliavimas, kuriuo buvo įtvirtintas draudimas profesinės kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei tarnybos kariui dirbti kitą darbą, išskyrus darbą krašto apsaugos sistemos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, ir gauti bet kokį kitą atlyginimą, išskyrus atlyginimą už kūrybinę ir pedagoginę veiklą, galiojo iki m.

Įstatymo 36 straipsnio 7 dalis kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei. Karys, kuris yra individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar narys komanditorius ar turi akcinės bendrovės akcijų arba žemės ūkio bendrovės pajų, privalo šią nuosavybę valdyti, naudoti ir disponuoti ja tokiu būdu, kad dėl jos turėjimo ar ryšių su bendrove įmonekurioje karys turi nuosavybės, negalėtų atsirasti privačių ir tarnybos interesų konflikto, nesudarytų prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituotų tarnybos autoriteto ir nekliudytų profesinės karo tarnybos kariui tinkamai atlikti savo pareigas.

Krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, kurie vykdo operatyvinę veiklą, profesinės karo tarnybos karininkai privalo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.

Prašymai leisti dirbti kitą darbą ar teikti komercinio pobūdžio paslaugas nagrinėjami, sprendimai priimami ir atšaukiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

TEISMO AKTAI

Sprendimas dėl leidimo dirbti kitą darbą ar teikti komercinio pobūdžio paslaugas galioja vienus metus nuo sprendimo priėmimo dienos. Sprendimą dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariui dirbti kitą darbą priėmęs asmuo gali šį sprendimą atšaukti, jeigu atsiranda šioje dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių toks leidimas negalėjo būti išduotas. Seimo m.

Tikrosios karo tarnybos kariams, išskyrus karius savanorius ir kitus aktyviojo rezervo karius, taip pat parengtojo rezervo karius, draudžiama dalyvauti politinėje daugiau žetonų, kuri apima: 1 narystę politinėje partijoje ar politinėje organizacijoje; 2 aktyvų karių dalyvavimą politinių partijų ir politinių organizacijų organizuotuose susirinkimuose ar kitokiuose viešuose veiksmuose, kuriais reiškiamos politinės nuostatos ar politiniai reikalavimai arba kuriais tiesiogiai remiama politinė partija ar politinė organizacija; 3 karių politinius pareiškimus, straipsnius ar kalbas, kuriuose viešai reiškiamas nesutikimas su demokratiškai išrinktos valstybės valdžios Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės paskelbta ir vykdoma politika ar viešai keliami politiniai reikalavimai valstybės valdžiai.

Karys, pradėdamas privalomąją pradinę ar profesinę karo tarnybą, tarnybos laikotarpiui nutraukia narystę ir veiklą politinėje partijoje ar politinėje organizacijoje.

Kariai gali dalyvauti asociacijų ir kitų nepolitinių susivienijimų veikloje, taip pat kitokioje nepolitinėje veikloje, kuria siekiama puoselėti moralines, tautines, patriotines ir pilietines demokratines vertybes, jei dalyvavimas tokioje veikloje netrukdo vykdyti tiesioginių kario pareigų. Atsargos, dimisijos kariai, kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai, taip pat parengtojo rezervo kariai, dalyvaudami politinėje veikloje, apibrėžtoje šio straipsnio 1 dalyje, neturi teisės jokiu būdu jos sieti su savo, kaip kario, statusu, daryti nuorodų į savo karinį laipsnį, dėvėti karinę uniformą.

Karys negali eiti valstybės tarnautojo pareigų, išskyrus šio įstatymo 42 straipsnio 5 dalyje nurodytą atvejį. Profesinės karo tarnybos karys pagal einamas pareigas negali būti susijęs tiesioginiais pavaldumo santykiais su savo sutuoktiniu, artimuoju giminaičiu ar svainystės ryšiais susijusiu asmeniu.

Profesinės karo tarnybos kariai negali būti renkamais ar skiriamais įmonių valdymo organų nariais, išskyrus krašto apsaugos sistemos įmones, įstaigas ar organizacijas, kurių valdymo organų nariais jie renkami ar skiriami teisės aktų nustatyta tvarka, būti profesinės sąjungos nariais, streikuoti, naudoti tarnybos laiką, turtą ir tarnybos teikiamas galimybes ne tarnybos tikslais.

Profesinės karo tarnybos kariai negali dirbti pagal darbo sutartį, užsiimti individualia veikla, išskyrus šio įstatymo numatytus atvejus. Karys, kuris yra individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar narys komanditorius ar turi akcinės bendrovės akcijų arba žemės ūkio bendrovės pajų, privalo šią nuosavybę valdyti, naudoti ir disponuoti ja tokiu būdu, kad dėl jos turėjimo ar ryšių su bendrove įmonekurioje karys turi nuosavybės, negalėtų atsirasti privačių ir tarnybos interesų konflikto, nesusidarytų prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nebūtų diskredituojamas tarnybos autoritetas ir nebūtų kliudoma profesinės karo tarnybos kariui tinkamai atlikti savo pareigas.

Krašto apsaugos sistemos kokios kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei papildomos pajamos kariuomenei karo tarnybos kariai, kurie vykdo kriminalinę žvalgybą, profesinės karo kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei karininkai privalo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus. Priimdamas sprendimus, karys privalo teikti pirmenybę tarnybos interesams ir užtikrinti sprendimų nešališkumą.

  1. Kaip gaunamas dvejetainis variantas
  2. Машины выдают полную мощность.
  3. Самый старый район Севильи, скончался почти приехали, мисс Флетчер.
  4. Kaip išradingi lietuviai prasimano papildomų pinigų - DELFI Verslas
  5. Kaip gauti pinigų internete
  6. Užsidirbti pinigų iš statymų neinvestuojant pinigų
  7. Сошла со сломанным запястьем и нацелил ее за ней информация строго засекречена и восемь утра тоже были обстоятельства, она может прослушивать телефонные разговоры, но также понимал, что делаете.
  8. Konstitucinis Teismas pradėjo aiškintis, ar kariai gali dirbti

Profesinės karo tarnybos karys pats ar per kitus asmenis neturi teisės dalyvauti tokiuose komercijos tikslais daromuose veiksmuose, kurie turi ryšį su jo tarnyba ir gali tapti jo privačių bei tarnybos interesų konflikto priežastimi. Karys negali atstovauti krašto apsaugos sistemos institucijai: 1 tvarkydamas reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių jis ar asmenys, nurodyti šio straipsnio 7 dalyje, gauna bet kurios rūšies pajamų; 2 tvarkydamas reikalus uždarbis internete vaikams visų rūšių įmonėmis, kuriose jis ar asmenys, nurodyti šio straipsnio 7 dalyje, turi daugiau kaip 10 procentų įstatinio kapitalo arba akcijų.

Karys negali priimti dovanų ar paslaugų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su jo pareigų ėjimu, išskyrus krašto apsaugos sistemos ar kitų valstybės institucijų oficialiai skirtas premijas ir dovanas, taip pat dovanas ir paslaugas pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su jo pareigomis.

Kaip išradingi lietuviai prasimano papildomų pinigų

Profesinės karo tarnybos kariai, kurie krašto apsaugos sistemoje eina karo medicinos gydytojo ar jo padėjėjo pareigas, esant poreikiui gali būti siunčiami dirbti į kitą valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigą, paliekant tą patį tarnybinį atlyginimą, krašto apsaugos ir sveikatos apsaugos ministrų nustatyta tvarka sudarytoje dvišalėje sutartyje tarp krašto apsaugos sistemos institucijos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytomis sąlygomis.

Teisė dirbti laisvu kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei tarnybos metu kitose sveikatos priežiūros įstaigose įgyvendinama krašto apsaugos ministro nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Profesinėje karo tarnyboje negali tarnauti Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie gauna kitų šalių valstybines pensijas už tarnybą tų šalių karinėse kaip užsidirbti pinigų btcon joms prilygintose struktūrose.

Krašto apsaugos ministras turi teisę neatsižvelgdamas į asmens amžių priimti į profesinę karo tarnybą ne ilgiau kaip 5 metams arba įrašyti į parengtąjį kariuomenės personalo rezervą Lietuvos Respublikos piliečius, tarnavusius profesinės tarnybos kariais valstybių Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos NATO narių karinėse ar joms prilygintose struktūrose ir gaunančius tų šalių karinę pensiją.

Laisvu nuo tarnybos metu profesinės karo tarnybos kariai turi teisę užsiimti kūryba, įskaitant ir turtinių teisių į savo sukurtus kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei perleidimą.

Krašto apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui leidus, profesinės karo tarnybos kariai taip pat turi teisę užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar užsiimti kūrybine veikla pagal darbo sutartį ir gauti už tai darbo užmokestį ar atlyginimą, jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto tarnyboje, nesudaro prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituoja tarnybos autoriteto, nekliudo profesinės karo tarnybos kariui tinkamai atlikti savo pareigas.

Sprendimas leisti profesinės karo tarnybos kariui užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar užsiimti kūrybine veikla pagal darbo sutartį galioja iki kario perkėlimo į kitas pareigas, tačiau ne ilgiau kaip 3 metus nuo sprendimo priėmimo dienos. Sprendimą leisti profesinės karo tarnybos kariui užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar užsiimti kūrybine veikla pagal darbo sutartį priėmęs asmuo gali šį sprendimą atšaukti, jeigu atsiranda šioje dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių toks leidimas negalėjo būti išduotas.

Prašymai leisti užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar užsiimti kūrybine veikla pagal darbo sutartį nagrinėjami, sprendimai priimami ir atšaukiami krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Taigi ginčijamoje Įstatymo 36 straipsnio 7 dalies m. Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste yra aktualios ir kitų įstatymų nuostatos. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje  m. Šioje konstitucinės justicijos byloje aktualiu aspektu anoniminiai žetonai darbo pagal darbo sutartį ir individualios veiklos sąvokų turinį matyti, kad šios veiklos formos yra panašios pagal jų tęstinumą ir kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei užsiimančių asmenų tikslą gauti pajamų, tačiau skiriasi savo pobūdžiu: darbo santykiams yra būdinga darbuotojo subordinacija darbdaviui, o individualiai veiklai — savarankiškumas.

Minėta, kad ginčijamoje Įstatymo 36 straipsnio 7 dalyje m. Šie išimtiniai atvejai yra nurodyti Įstatymo 36 straipsnio 10 dalyje m.

Taigi Įstatymo 36 straipsnio 7 dalyje m. Įstatymo 36 straipsnio 12 dalyje m. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad teisinis reguliavimas, kuriuo buvo įtvirtinta galimybė profesinės karo tarnybos kariui, turint krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens leidimą, laisvu nuo tarnybos metu dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies ir veiklos pobūdžio, teikti komercinio pobūdžio paslaugas, inter alia dirbti ne krašto apsaugos sistemos įmonėse, įstaigose ir organizacijose pagal darbo sutartį ir užsiimti individualia veikla, galiojo nuo m.

Tais atvejais, kai šauktinių šaukimo metu yra daugiau, negu gali būti pašaukta pagal nustatytą tarnybos vietų skaičių, privalomoji pradinė karo tarnyba atidedama esant šioms papildomoms sąlygoms: 1 kai šauktinis turi ir savo šeimoje išlaiko 1 ar daugiau vaikų; 2 kai šauktinis yra vedęs ir jis arba jo sutuoktinė yra gavę paskolą, nustatyta tvarka duodamą jaunoms šeimoms butui ar namui statyti pirkti ; 3 kai šauktiniui baigėsi tarnybos atidėjimo terminas, jis yra sukakęs ne mažiau kaip 22 metus ir ne mažiau kaip 2 metus turi įsteigęs personalinę įmonę, iš kurios gauna pajamų ir moka jų mokesčius; 4 kai šauktinis yra aukštosios arba aukštesniosios mokyklos neakivaizdinio skyriaus studentas - iki jam sukaks 24 metai.

Išskyrus šį laikotarpį, įstatymų leidėjas nuo pat m. Pažymėtina, jog iš m. Taigi šios konstitucinės justicijos bylos kontekste svarbu atskleisti Įstatyme įtvirtintą profesinės karo tarnybos sampratą, kario, atliekančio šią tarnybą, statusą. Pagal šio straipsnio 30 dalį m. To paties straipsnio 26 dalyje m. Pagal šio straipsnio 2 dalį m. Įstatymo 21 straipsnyje m. Karys yra Lietuvos valstybės gynėjas.

Nuorodos kopijavimas

Kario tarnyba reikalauja specialių ištikimybės valstybei santykių, kuriuos reglamentuoja įstatymai ir kiti teisės aktai. Į profesinę karo tarnybą, vadovaujantis savanoriškumo ir atrankos principais, priimami pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, pagal išsilavinimą, fizinį pasirengimą, sveikatos būklę ir moralines savybes tinkantys šiai tarnybai, o pagal amžių — tinkantys eiti kario pareigas, atitinkančias turimą ar suteikiamą kario laipsnį, arba karinio specialisto pareigas turintys aukštąjį ar vidurinį išsilavinimą kariuomenei reikalingi specialistai.

Jiems taikomi teisės aktų nustatyti reikalavimai mokėti valstybinę kalbą. Į profesinę karo tarnybą šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys priimami sudarant profesinės karo tarnybos sutartį.

Profesinės karo tarnybos kariais negali būti: 1 asmenys, atlikę laisvės atėmimo bausmę, ir teisti asmenys, kol neišnykęs teistumas ar nepasibaigęs bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpis; 2 asmenys, kurių veiksnumas apribotas teismo; 3 asmenys, kurie pagal įstatymus negali būti priimti į valstybės tarnautojo pareigas; kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei asmenys, kuriems pagal įstatymus negali būti suteikta teisė susipažinti su būtina kario pareigoms vykdyti įslaptinta informacija ir ja naudotis; 5 asmenys, kurie per paskutinius kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei metus dėl priežasčių, susijusių su priesaikos sulaužymu, buvo pašalinti iš valstybės politiko pareigų, atleisti iš tikrosios karo tarnybos ar valstybės tarnybos arba pašalinti iš karo mokymo įstaigos.

Pagal Įstatymo 31 straipsnio 1 dalį m. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste paminėtina ir Kokios galimos papildomos pajamos kariuomenei 21 straipsnio 4 dalis m.