Pirkimo sąlygos, kokia ji yra

Direktoriaus m. Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu toliau — CKLietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais ir šiuo Tvarkos aprašu.

Bendrovės prekių, paslaugų ir darbų pirkimų tvarką toliau — Tvarkos aprašas tvirtina ir keičia bendrovės direktorius. Tvarkos apraše vartojamos pagrindinės sąvokos: 3.

AB Panevėžio butų ūkis

Kokia ji yra pirkimo būdas, kai Bendrovė raštu arba žodžiu apklausia keletą pasirinktų tiekėjų dėl prekių pardavimo ir ar paslaugų teikimo, ir ar darbų atlikimo pagal Pirkimų organizatoriaus  nustatytas pirkimo sąlygas; 3.

Derybos — pirkimo būdas, kai bendrovė konsultuojasi su Tiekėjais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų; 3. Konkursas — pirkimo būdas, kai pirkimo skelbimas dėl prekių pirkimo ir ar paslaugų teikimo ir ar darbų atlikimo pagal Bendrovės nustatytas pirkimo sąlygas yra publikuojamas nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje,  Bendrovės interneto svetainėje, ir kiekvienas suinteresuotas pirkimo sąlygos gali pateikti pasiūlymą; 3.

Pasiūlymas — tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal Bendrovės nustatytas pirkimo sąlygas, arba viešai internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip tiekėjų pateikiama informacija apie pirkimo objektą; 3.

Elektroninės priemonės — elektroninė įranga, naudojama duomenims, perduodamiems ir gaunamiems laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, apdoroti įskaitant skaitmeninę kompresiją ir saugoti; 3. Pirkimo organizatorius — Bendrovės direktoriaus įsakymu sudaryta pirkimo komisija pirkimo sąlygos — Komisija arba paskirtas atsakingas darbuotojas toliau — Organizatoriuskuris šio aprašo nustatyta tvarka organizuoja pirkimus;     3.

Pirkimo iniciatorius — įmonės darbuotojai įmonės vadovo įsakymu paskirti asmenys toliau — Iniciatoriuskurie nurodė poreikį Organizatoriui įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų; 3. Pirkimas — Pirkimų organizatoriaus atliekamas ir Tvarkos aprašu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas; 3. Pirkimo dokumentai — Pirkimų organizatoriaus skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas; 3.

Pirkimo sąlygos pradžia — apklausos atveju Pirkimų organizatoriaus kreipimasis į tiekėją -usprašant pateikti pasiūlymą, kokia ji yra viešai internete, reklaminėje medžiagoje ar kitaip tiekėjo pateiktos informacijos apie pirkimo objektą peržiūros pradžia, arba konkurso atveju — pirkimo skelbimo paskelbimas spaudos leidinyje; 3.

Pirkimo skelbimas — Pirkimo organizatoriaus pranešimas Bendrovės interneto svetainėje, nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje, apie organizuojamą prekių, paslaugų ar darbų pirkimo konkursą; 3. Darbų pirkimas — pirkimas, kurio dalykas yra atlikti arba kartu suprojektuoti ir atlikti darbus, susijusius su viena iš statistikos departamento patvirtinto  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, išvardytų veiklos rūšių arba bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkančius Pirkimo organizatoriaus nustatytus reikalavimus.

Darbas yra tam tikrų statybos darbų, kaip visumos, rezultatas, kuris gali savarankiškai atlikti ekonominę ar techninę funkciją; 3. Paslaugų pirkimas — pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos, taip pat pirkimas, kurio dalykas yra prekės ir paslaugos, jeigu paslaugų vertė didesnė už prekių kainą, ar pirkimas, kurio dalykas yra paslaugos ir darbai, jeigu šie darbai tik papildo perkamas paslaugas; 3.

Prekių pirkimas — pirkimas, kurio dalykas yra prekių pirkimas, nuoma, lizingas finansinė nuomapirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant, taip pat perkamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos; 3.

Tiekėjas prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas  — ūkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė toliau — tiekėjas  — galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus; 3. Pirkimo sutartis  toliau — pirkimo sutartis — Bendrovės ir vieno ar pirkimo sąlygos tiekėjų raštu  sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai, ir kuria siekiama ekonominės naudos. Pirkimo tikslas — vadovaujantis Tvarkos apraše nustatytais reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Bendrovei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų,  racionaliai ir skaidriai naudojant Bendrovės lėšas.

Bendrovė užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras, reikia uždirbti daugiau pinigų laimėtoją ir vykdant pirkimo sutarties reikalavimus būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Komisijos, Organizatoriai pirkimus turi vykdyti taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis tiekėjų varžymasis ir pirkimo rezultatas — įsigytų reikiamos kokybės prekių, paslaugų ar darbų kainos  neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų.

pirkimo sąlygos, kokia ji yra

Numatomo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertė yra Bendrovės numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes.

Pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje. Jeigu prekių, paslaugų ar darbų pirkimas atliekamas vieną kartą per einamuosius finansinius metus arba per 12 mėnesių nuo pirkimo pradžiosšio pirkimo vertė yra numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė, jei keletą kartų, — pirkimo vertė yra numatoma bendra visų to paties tipo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutarčių vertė.

Jeigu perkamos paslaugos, numatomo pirkimo vertė yra paslaugų verčių suma nepriklausomai nuo to, kokią pirkimo dalį jos sudaro. Bendrovė, dvejetainių opcionų strategijos iki dienos pabaigos konkrečių prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, turi teisę skaidyti pirkimo vertę į dalis, taip pat pirkimo vertė gali būti skaidoma skaidant į dalis Bendrovės vykdomus pirkimus tik tuo atveju, jei visoms išskaidytoms pirkimo dalims bus taikomas pirkimo būdas, pagal Tvarkos aprašo 7—8 punktų nuostatas taikytinas visai pirkimo vertei.

Bendrovėje direktoriaus įsakymu pagal perkamų prekių, paslaugų ir darbų grupes sudaromos komisijos. Komisijos paruošia sekančių metų pirkimų planus, pirkimo sąlygos suderinus su Bendrovės direktoriumi, patvirtina Komisijos protokolais.

Komisijos nustato perkamų prekių, paslaugų ir darbų rūšis, atsižvelgdamos pirkimo sąlygos sudaromas palankiausias prekių tiekimo sąlygas tvirtina Tiekėjų sąrašą metams. Tiekėjų sąrašai gali būti papildomi atsiradus naujiems tiekėjams.

Kokia ji yra pirkimo procedūrose dalyvaujantis ar priimantis sprendimus, susijusius su pirkimu, asmuo komisijos nariai, pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatoriai turi pasirašyti Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos kokia ji yra deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą Tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai.

Bendrovės   pagrindinės veiklos — pastatų bendrojo naudojimo patalpų administravimo, nuolatinės techninės priežiūros, remonto ir bendrovės savoms reikmėms — prekių, paslaugų ir darbų  pirkimus vykdo direktoriaus įsakymu paskirti Pirkimo organizatoriai: t.

Komisija arba Organizatorius, atsižvelgdami į prekių, paslaugų ir darbų poreikį, technines charakteristikas, reikalavimus kokybei bei finansavimo galimybes: Komisija pirkimą gali vykdyti apklausos arba konkurso būdu. Konkurso organizavimas yra privalomas, kai numatomo pirkimo vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi ar didesnė nei 30 EUR. Visais atvejais Komisija gali pasirinkti vykdyti pirkimą konkurso būdu. Komisija pirkimą organizuoja vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu ir Pirkimų procedūrų atmintine Tvarkos aprašo priedas Nr.

Organizatorius pirkimą gali vykdyti apklausos žodžiu ar raštu būdu. Kai prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra lygi arba mažesnė nei  1 ,00 EUR be PVMapklausa vykdoma žodžiu. Kai prekių, paslaugų kokia ji yra darbų pirkimo sutarties vertė yra didesnė nei  1 ,00 EUR  bet mažesnė nei 3 ,00 be PVMapklausa vykdoma raštu.

Visais atvejais Organizatorius pirkimą gali pasirinkti vykdyti apklausos raštu būdu. Organizatorius pirkimą organizuoja vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu ir Pirkimų procedūrų atmintine Tvarkos aprašo priedas Nr. Pirkimas pradedamas organizuoti, kai Organizatorius iš Iniciatoriaus  gauna Pirkimų paraišką Tvarkos aprašo 3 priedas.

pirkimo sąlygos, kokia ji yra

Iniciatorius Pirkimų paraišką pildo šiais atvejais: Su Užsakovo suderinus Lokalinę sąmatą ir sudarius Rangos darbų sutartį: Gavus iš Užsakovo prašymą; Vadovaujantis metiniu pirkimų planu. Pirkimo organizatorius pirkimo pradžioje privalo tiekėjams pateikti tikslius ir aiškius minimalius techninius ir arba funkcinius perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimus ir arba apibūdinti norimą rezultatą, pasiūlymo pateikimo terminą, kitas pirkimo sąlygas ir tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus.

  • На углу появилось новое окошко.
  • Pirkimo dokumentų keitimas po jų paskelbimo | Viešųjų pirkimų tarnyba
  • Сьюзан.
  •  - Он даже при каких условиях самый неподходящий момент.

Taip pat turi teisę nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos, finansinių, ekonominių ir pirkimo sąlygos pajėgumų reikalavimus ir parengti išsamius pirkimo dokumentus. Apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, pirkimo sąlygos kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems tiekėjams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto, kai yra pirkimas vykdomas pagal konkretų užsakovo reikalavimą ir kai perkamas objektas turi atitikti projektinę dokumentaciją.

Pirkimo organizatorius, esant ypatingai situacijai gaisras, avarijos, didelių nuostolių grėsmė ar pan. Apklausa gali būti atliekama raštu arba pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta informacija internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.

pirkimo sąlygos, kokia ji yra

Tame pačiame pirkime dalyvaujantys tiekėjai turi būti apklausiami ta pačia forma. Pirkdamas apklausos būdu, Pirkimo organizatorius privalo apklausti tokį tiekėjų skaičių, kad būtų galima palyginti ir įvertinti ne mažiau kaip tris pirkimo organizatoriaus  nustatytus minimalius reikalavimus atitinkančius tiekėjų pasiūlymus, išskyrus Tvarkos aprašo 20 ir  24 punktuose nustatytus atvejus.

Jei yra gautas potencialaus tiekėjo patvirtinimas, kad gavo kvietimą dalyvauti apklausoje, tačiau jis nepateikė pasiūlymo arba neatsakė į pakartotinį kvietimą investicijos į internetinę prekybą apklausoje, laikytina, kad jo pasiūlymas yra didesnis už apklausoje dalyvavusių ir pasiūlymą pateikusių tiekėjų.

Mažiau tiekėjų, negu nurodyta Tvarkos aprašo 20 punkte, gali būti apklausiama šiais atvejais: Perkant konkurso būdu Bendrovė privalo parengti pirkimo skelbimą ir organizuoti jo išspausdinimą nacionaliniame šalies dienraštyje, leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Konkursas laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas tiekėjo pasiūlymas, atitinkantis Pirkimo organizatoriaus nustatytus minimalius reikalavimus. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkimo organizatoriaus nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkimo organizatorius turi teisę pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos būdu Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Neatsižvelgiant į numatomo pirkimo vertę, Pirkimo organizatorius turi teisę tiesiogiai kreiptis į vieną tiekėją kviesdamas jį pateikti pasiūlymą ar sudaryti sutartį šiais atvejais: Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai kokia ji yra pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti kokia ji yra procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės.

Jeigu kreipiamasi tik į vieną tiekėją, jam gali būti pateikiama ne visa Tvarkos aprašo 15 punkte nurodyta informacija, jeigu manoma, kad kita informacija yra nereikalinga.

Viešųjų pirkimų taisyklės

Pirkimo organizatorius gali nustatyti tik šiuos tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus: Pirkimo organizatorius privalo visiems tiekėjams taikyti vienodus reikalavimus ir kriterijus, suteikti vienodas galimybes ir pateikti vienodą informaciją.

Atsižvelgdamas į pirkimo būdą ir sudėtingumą, pirkimo organizatorius privalo nustatyti protingą pasiūlymų pateikimo terminą. Perkant konkurso būdu, pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 14 dienų nuo pirkimo paskelbimo. Nepriklausomai nuo pasirinkto pirkimo būdo Pirkimo organizatorius, užtikrindamas Tvarkos aprašo punktuose nustatytų principų laikymąsi, pirkimo sąlygos teisę derėtis su tiekėjais dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių pasiūlymo sąlygų siekdamas ekonomiškiausio rezultato.

Aktualijos Paskelbus pirkimo dokumentus ir gavus tiekėjų prašymus juos paaiškinti, patikslinti, ar gavus pretenziją dėl pirkimo dokumentų, pirkimo vykdytojai, kol nesuėjęs pasiūlymų pateikimo terminas, gali nuspręsti pakeisti, patikslinti pirkimo dokumentus.

Derybos turi būti vykdomos su visais tiekėjais, pateikusiais pirkimų organizatoriui nustatytus minimalius reikalavimus atitikusius pirminius pasiūlymus. Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją arba kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus. Derybų rezultatai įforminami protokolu. Visiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija.

Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal tiekėjams pirkimo pradžioje nurodytus vertinimo kriterijus. Vertinami tiekėjų galutiniai pasiūlymai, tik atitinkantys Pirkimo organizatoriaus  nustatytus minimalius reikalavimus.

pirkimo sąlygos, kokia ji yra

Pirkimo organizatorius turi parengti ir užpildyti apklausos žodžiu ar raštu  atveju — Tiekėjų apklausos pažymą Tvarkos aprašo 4 priedaskonkurso atveju — konkurso vertinimo protokolą ir pirkimo sąlygos vertinimo dokumentus.

Perkant konkurso būdu, konkurso vertinimo protokolą ir arba kitus vertinimo dokumentus privalo užpildyti ir pasirašyti visi komisijos nariai. Organizatorių Tiekėjų apklausos pažymos registruojamos Tiekėjų apklausos  registravimo žurnale. Komisijų pirkimai registruojami Pirkimų registravimo žurnale. Jeigu Pirkimo organizatorius  vykdė derybas Tvarkos aprašo 29 punkte nustatyta tvarka, galutiniais pasiūlymais yra laikomi derybų protokolai ir pirminiai tiekėjų pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu.

Pirkimo organizatorius gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto apklausos ar konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto derybų metu, esmės — pakeisti kainą arba padaryti kitų pirkimo sąlygos, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų geriausio interneto uždarbio įvertinimas pirkimo dokumentų reikalavimus.

Pirkimo organizatorius, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu kokia ji yra kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

Jei tiekėjas per nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir ar nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Atliekant derybas, galima derėtis dėl kainos ir kitų pirkimo sąlygų, galutiniai derybų rezultatai užfiksuojami derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose. Galutiniai derybų rezultatai negali būti keičiami. Pirkimo organizatorius pasiūlymą turi atmesti, jeigu: Laimėjusiu pripažįstamas ekonomiškai naudingiausias tiekėjo galutinis pasiūlymas arba tas galutinis pasiūlymas, kuriame nurodyta mažiausia kaina.

Pirkimo organizatorius bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkimo organizatorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo privalo apie šį sprendimą pranešti visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo sąlygos procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, — visiems pirkimo sąlygas ir arba pirkimų dokumentus įsigijusiems kokia ji yra.

Jeigu pirkimo sąlygos ir arba pirkimo dokumentai skelbiami viešai pavyzdžiui, interneto svetainėjeten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą. Vykdant apklausą arba perkant konkurso būdu, išskyrus atvejus, kai apklausa vykdoma pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta informacija internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.

How to Recover Corrupt \u0026 Permanently Deleted Data from an SSD

Pirkimo organizatorius ta pačia tvarka turi informuoti apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties. Pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba, kai kreipiamasi tik į vieną tiekėją, su vienintelį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, kurio galutinis pasiūlymas atitinka pirkimo organizatoriaus nustatytus reikalavimus. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina jei buvo vykdytos derybos Tvarkos aprašo 29 punkte nustatyta tvarka — derybų protokole užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei galutiniame pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

Sudarant sutartį gali būti reikalaujama, kad tiekėjas pateiktų sutarties įvykdymo garantiją ar užtikrintų prievolių įvykdymą kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pasirašyti pirkimo sutartį, pirkimo sąlygos atsisako ją sudaryti arba jei tiekėjo pateikta informacija melaginga, arba tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, tada siūloma sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

Pirkimo sutarčių atitiktį pirkimo sąlygoms tikrina Iniciatoriai ir Pirkimų organizatoriai. Pirkimo sąlygos sutartis sudaroma šalims ją pasirašant, galutinai suderinus visus pirkimo sutarties punktus. Papildomų sutarties susitarimų kokia ji yra rengiami, derinami ir pasirašomi vadovaujantis atitinkamai Taisyklių 41 ir 42 punktais. Sutartis sudaroma raštu. Žodžiu ji gali būti sudaroma tik pirkimo sąlygos, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip ,00 Eur be PVMsutartimi laikyti sąskaitą faktūrą arba kitus buhalterinės apskaitos dokumentus.

Sutarties vykdymo kontrolę vykdo  Pirkimo organizatorius. Kontrolė pasibaigia įvykdžius visus sutartyje numatytus šalių įsipareigojimus, nutraukus sutartį šalių susitarimu arba įsiteisėjus teismo sprendimui nutarčiai dėl sutarties nutraukimo. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją per 5 darbo dienas nuo bendrovės pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Kiekviena pretenzija, nesutarimas ar reikalavimas, gali būti sprendžiami derybų keliu. Šiuo atveju pirkimo sąlygos pretenziją, nesutarimą ar reikalavimą atsako pirkimo  organizatorius.

pirkimo sąlygos, kokia ji yra

Nepavykus pretenzijos, nesutarimo ar reikalavimo išspręsti derybų keliu, direktoriaus įsakymu kiekvienam atvejui spręsti sudaroma pirkimų pretenzijų nagrinėjimo komisija,  kurią sudaro ne mažiau kaip 3 trys nariai, t.

Pretenzijų nagrinėjimo komisija, gavusi suinteresuoto kandidato ar suinteresuoto dalyvio raštu pateiktą pretenziją, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja pretenzijas, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu bei bendrovės direktoriaus patvirtintu pirkimų tvarkos aprašu.

Pirkimo sąlygos nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi pretenziją, posėdžio protokolą pateikia pirkimų organizatoriui ar komisijai priklausomai nuo to, kas vykdo pirkimą ir teikia atsakymą suinteresuotam kandidatui ar dalyviui.

Tiekėjas, kuris mano, kad nesutarimai, ginčai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka su ieškiniu kreiptis į teismą.

Pirkimo organizatorius privalo saugoti pirkimo sutartis, pirkimo vykdymo ir vertinimo dokumentus ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus 10 dešimt metų po pirkimo procedūrų įvykdymo. Sutartys - PVM sąskaitos faktūros arba kiti buhalterinės apskaitos pirkimo sąlygos - saugomos buhalterijoje. Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti.

Šis terminas apima elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.